Kiedy przedawnia się dług?

kiedy przedawnia się dług

 

W tym wpisie poruszę temat przedawnienia długu czyli braku prawnej możliwości windykowania przeterminowanego długu.
Zważywszy, że dług jest zawsze długiem i pozostanie nim nawet po przedawnieniu to nie można go windykować środkami prawnymi. 

Przedawnienie długów jest dość obszernym tematem, którego na pewno nie wyczerpię w tym materiale. I pokaże jak można uchronić się od spłaty przedawnionego długu. A zatem kiedy przedawnia się dług?

 

 

debet na koncie 2 lata, Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia
zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki 3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę
Przedawnienie odsetek od kredytu Bankowego 3 lat od daty terminu płatności wskazanym w wypowiedzeniu umowy kredytu. Odsetki od kredytu co wielokrotnie stwierdził Sąd Najwyższy przedawniają się równolegle do przedawnienia kapitału kredytu. Patrz: (wyrok SN z 26.8.1976 r., III CRN 181/76, OSNCP Nr 4/1977, poz. 78; z dnia 8.3.2002 r., III CKN 548/00, OSNC Nr 5/2003, poz. 60 oraz uchwały SN z 5.4.1991 r., III CZP 20/91, OSNCP Nr 10-12/1991, poz. 120; z 5.4.1991 r., III CZP 21/91, OSNCP Nr 10-12/1991, poz. 121; z 9.11.1994 r., III CZP 141/94, MoP Nr 5/1995.
zadłużenie na karcie kredytowej 3 lata
usługi telekomunikacyjne 2 lata
zobowiązania podatkowe – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
– 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)

mandaty

2 lata

należności wobec ZUS z tytułu składek 5 lat
roszczenia o świadczenia alimentacyjne 3 lata
roszczenia z umowy sprzedaży 2 lata
zadłużenie z tytułu czynszu 3 lata
roszczenia z umowy o pracę 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić
roszczenia z umowy o dzieło 2 lata od dnia oddania dzieła

roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzone ugodą zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd

6 lat

okres przedawnienia mający zastosowanie dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata

Z zasady, że koniec terminu przedawnienia ma przypadać na ostatni dzień roku kalendarzowego, mają być wyłączone terminy przedawnienia krótsze niż dwa lata. Dlatego w tych przypadkach upływ terminu przedawnienia nadal będzie określany tak jak dotychczas, tj. na konkretny dzień kalendarzowy ustalany w odniesieniu do konkretnej daty dniowej powstania roszczenia, a nie na ostatni dzień roku kalendarzowego.

 

 

Należy podkreślić, że uwzględnienie przedawnienia roszczenia nie będzie zależne od zgłoszenia przez konsumenta stosownego zarzutu.

 

Mówiąc o przedawnieniu roszczeń nie wolno zapominać o przerwaniu biegu przedawnienia.

 

 

Uznanie długu może występować w formie tzw. uznania właściwego i uznania niewłaściwego.

 

 

Jeżeli nie zaszły okoliczności powodując przerwanie biegu przedawnienia. I roszczenie nie jest stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu (lub sądu polubownego), to zasadniczo roszczenie się przedawniło. I może powołać się na zarzut przedawnienia. Jest to prawo, z którego można skorzystać, bowiem przedawnia się dług. Zgodnie z art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego:. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, czyli odmówić zapłaty.

 

Podniesienie zarzutu przedawnienia jest skorzystaniem z przysługującego Tobie prawa odmowy spełnienia roszczenia wierzyciela.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *