Kiedy przedawnia się dług?

Spread the love

W tym wpisie poruszę temat przedawnienia długu czyli braku prawnej możliwości windykowania przeterminowanego długu.
Zważywszy, że dług jest zawsze długiem i pozostanie nim nawet po przedawnieniu to nie można go windykować środkami prawnymi. 

Przedawnienie długów jest dość obszernym tematem, którego na pewno nie wyczerpię w tym materiale. I pokaże jak można uchronić się od spłaty przedawnionego długu. A zatem kiedy przedawnia się dług?

Według polskiego prawa istnieje kilka terminów co do przedawnienia długów, a które to najlepiej zobrazuje poniższa tabela:

debet na koncie 2 lata, Dotyczy wszelkich roszczeń wynikających z umowy rachunku bankowego (z wyjątkiem roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych). Termin przedawnienia biegnie od daty określonej w umowie, w której należało spłacić debet, data zawarcia umowy nie ma znaczenia
zobowiązania z umowy kredytu czy pożyczki 3 lata, licząc od dnia, w którym miałeś obowiązek spłacić kredyt czy pożyczkę
Przedawnienie odsetek od kredytu Bankowego 3 lat od daty terminu płatności wskazanym w wypowiedzeniu umowy kredytu. Odsetki od kredytu co wielokrotnie stwierdził Sąd Najwyższy przedawniają się równolegle do przedawnienia kapitału kredytu. Patrz: (wyrok SN z 26.8.1976 r., III CRN 181/76, OSNCP Nr 4/1977, poz. 78; z dnia 8.3.2002 r., III CKN 548/00, OSNC Nr 5/2003, poz. 60 oraz uchwały SN z 5.4.1991 r., III CZP 20/91, OSNCP Nr 10-12/1991, poz. 120; z 5.4.1991 r., III CZP 21/91, OSNCP Nr 10-12/1991, poz. 121; z 9.11.1994 r., III CZP 141/94, MoP Nr 5/1995.
zadłużenie na karcie kredytowej 3 lata
usługi telekomunikacyjne 2 lata
zobowiązania podatkowe – 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku – w przypadku zobowiązań powstających z mocy prawa (np. podatki dochodowe, VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych)
– 3 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy – w przypadku zobowiązań powstających na skutek doręczenia ci decyzji ustalającej wysokość podatku przez urząd skarbowy (np. podatek od nieruchomości)

mandaty

2 lata

należności wobec ZUS z tytułu składek 5 lat
roszczenia o świadczenia alimentacyjne 3 lata
roszczenia z umowy sprzedaży 2 lata
zadłużenie z tytułu czynszu 3 lata
roszczenia z umowy o pracę 3 lata od dnia, w którym pracodawca powinien ci zapłacić
roszczenia z umowy o dzieło 2 lata od dnia oddania dzieła

roszczenia stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub innej instytucji powołanej do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczenie sądu polubownego, a także stwierdzone ugodą zawarta przed sądem lub sądem polubownym albo przed mediatorem i zatwierdzone przez sąd

6 lat

okres przedawnienia mający zastosowanie dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata

Z zasady, że koniec terminu przedawnienia ma przypadać na ostatni dzień roku kalendarzowego, mają być wyłączone terminy przedawnienia krótsze niż dwa lata. Dlatego w tych przypadkach upływ terminu przedawnienia nadal będzie określany tak jak dotychczas, tj. na konkretny dzień kalendarzowy ustalany w odniesieniu do konkretnej daty dniowej powstania roszczenia, a nie na ostatni dzień roku kalendarzowego.

 

Sąd nie uwzględni przedawnionych roszczeń przeciwko konsumentom

W art. 117 kc wprowadza się bowiem dodatkowy zapis, który przewiduje, że „Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.” W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano, że zgodnie w nowymi regulacjami, skutek przedawnienia będzie następował z mocy samego prawa. Tym samym, w myśl nowych przepisów wykluczona będzie możliwość przymusowej realizacji przedawnionego roszczenia. Oznacza to w praktyce, że w sprawach przeciwko konsumentom sąd z urzędu będzie badał, czy roszczenie powoda jest przedawnione.  Jeśli będzie ono przedawnione, to powództwo obejmujące takie przedawnione roszczenie będzie podlegało oddaleniu. Należy podkreślić, że uwzględnienie przedawnienia roszczenia nie będzie zależne od zgłoszenia przez konsumenta stosownego zarzutu.

Obecnie upływ okresu przedawnienia sąd uwzględnia jedynie na zarzut podniesiony przez pozwanego, niezależnie od tego, czy pozwany jest przedsiębiorcą czy konsumentem. Nowe rozwiązanie wzmocni istotnie ochronę konsumentów w postępowaniu sądowym. Wobec wprowadzenia przepisu, który wprost wyłącza możliwość domagania się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi po upływie okresu przedawnienia, pozwy obejmujące przedawnione roszczenia nie będą miały szans powodzenia, nawet gdy konsument nie podniesie zarzutu przedawnienia. A w praktyce nawet wówczas, jak można przypuszczać, gdy konsument nie podejmie jakiejkolwiek obrony.

Należy podkreślić, że uwzględnienie przedawnienia roszczenia nie będzie zależne od zgłoszenia przez konsumenta stosownego zarzutu.

Obecnie upływ okresu przedawnienia długu sąd uwzględnia jedynie na zarzut podniesiony przez pozwanego. Bez względu na to czy pozwany jest przedsiębiorcą czy konsumentem. Nowe rozwiązanie wzmocni istotnie ochronę konsumentów w postępowaniu sądowym. W związku z wprowadzeniem tego przepisu, pozwy obejmujące przedawnione roszczenia nie będą miały szans powodzenia, nawet gdy konsument nie podniesie zarzutu przedawnienia. Co znaczy, że wówczas, jak można przypuszczać, gdy konsument nie podejmie jakiejkolwiek obrony.

Mówiąc o przedawnieniu roszczeń nie wolno zapominać o przerwaniu biegu przedawnienia.

Następuje zarówno wskutek wniesienia pozwu, złożenia wniosku o zawarcie ugody przedsądowej bądź skierowania sprawy do mediacji. Ale i poprzez uznanie długu przez dłużnika (art. 123 par. 1 Kodeksu Cywilnego ). Zważywszy na przerwanie biegu przedawnienia poprzez jego uznanie przez dłużnika jest szczególnie niebezpieczne w sytuacji, kiedy podejmujemy dialog z wierzycielem (bądź windykatorem) w odpowiedzi na kierowaną korespondencję.

Może się bowiem okazać, że nawet niewinna prośba o prolongatę spłaty, albo polemika na temat terminu powstania należności zostanie uznana – w przypadku skierowania sprawy do sądu — za uznanie długu i brak powołania się na przedawnienie długu. Zgodnie bowiem z bogatym orzecznictwem sądu uznanie niewłaściwe długu nie musi mieć postaci odrębnego oświadczenia woli.

Uznanie długu może występować w formie tzw. uznania właściwego i uznania niewłaściwego.

Pierwsza forma uznania stanowi nieuregulowaną odrębną umowę ustalającą co do zasady i zakresu istnienie albo nieistnienie jakiegoś stosunku prawnego. Uznanie niewłaściwe jest natomiast określane jako przyznanie przez dłużnika wobec wierzyciela istnienia długu. Przepisy o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli mogą mieć zastosowanie tylko do tzw. uznania właściwego, gdyż druga z wymienionych form uznania nie jest oświadczeniem woli. (wyrok SN z 23 marca 2004 r., V CK 346/03)

Uznanie roszczenia w rozumieniu art. 123 § 1 pkt 2 k.c. występuje w każdym wypadku wyraźnego oświadczenia woli lub też innego jednoznacznego zachowania się dłużnika wobec wierzyciela.  Z którego wynika, że dłużnik uważa roszczenie za istniejące (wyrok SN z 7 marca 2003 r., I CKN 11/01). Po przerwaniu biegu przedawnienia jego bieg rozpoczyna się na nowo. 

A zatem jeśli np. w piątym roku uznaliśmy -nawet nie wprost (uznanie niewłaściwe) – żądanie sąsiada o zwrot udzielonej pożyczki gotówkowej, to od tego dnia znów musimy poczekać kolejne 10 lat, aby spać spokojnie (art. 124 par. 1 kc). Podobny skutek ma skierowanie sprawy na drogę sądową, w takim jednak przypadku bieg przedawnienia biegnie na nowo dopiero po zakończeniu postępowania sądowego (art. 124 par. 2 kc).

Jeżeli nie zaszły okoliczności powodując przerwanie biegu przedawnienia. I roszczenie nie jest stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu (lub sądu polubownego), to zasadniczo roszczenie się przedawniło. I może powołać się na zarzut przedawnienia. Jest to prawo, z którego można skorzystać, bowiem przedawnia się dług. Zgodnie z art. 117 § 2 Kodeksu Cywilnego:. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, czyli odmówić zapłaty.

Podniesienie zarzutu przedawnienia jest skorzystaniem z przysługującego Tobie prawa odmowy spełnienia roszczenia wierzyciela.

Masz prawo odmówić spłaty przedawnionego długu. Przedawnienie długu (roszczeń) realizuje jedną z głównych zasad prawa cywilnego. W orzecznictwie Sądu Najwyższego, nie jest instytucją ani moralną, ani sprawiedliwą, ale JEST.  I należy w uzasadnionych przypadkach z niego korzystać.

Jeśli jeszcze nie masz to pobierz mój ebook lub jak masz problem to napisz do mnie.

 

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *